Povinně zveřejněné informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací

dle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě, dále dle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Úplný oficiální název:
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Důvod a způsob založení, podmínky a principy, za kterých ZZMV provozuje svoji činnost:

 • ZZMV bylo zřízeno dle zákona č. 219/2000Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • ZZMV plní úkoly v rámci své působnosti organizační složky státu.
 • Souhlas se zřízením ZZMV, organizační složky státu, byl vydán Ministerstvem financí pod č.j. 19/51862/2008-191 dne 2. července 2008.

Dokumenty: Zřizovací listina ZZMV + přílohy: 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Popis organizační struktury:
ředitel ZZMV - Mgr. Jan Louška / profesní životopis / fotografie
dále viz Kontakty
Grafické schéma PDF/A nebo JPG

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail:
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12 - Kamýk

P. O. BOX 30
ID datové schránky: ir5khiz
Kontaktní e-mail: spisovna@zzmv.cz
telefon: 974 827 651
fax: 974 827 201
více viz Kontakty

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti:
číslo účtu: 4800881/0710 ČNB Praha 1

Identifikační číslo organizace (IČ):
75154960

Daňové identifikační číslo (DIČ):
CZ75154960  /nejsme plátci DPH

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:
viz Rozpočet  /zdroj: MONITOR,  specializovaný informační portál Ministerstva financí České republiky

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
Kontaktní e-mail: spisovna@zzmv.cz
více viz Kontakty

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:
Kontaktní e-mail: spisovna@zzmv.cz
více viz Kontakty
 

Řízení rizik, mapa rizik

Řízení rizik je soustavná činnost, jejímž cílem je omezit pravděpodobnost výskytu rizik nebo snížit jejich dopad. Účelem řízení rizik je předejít problémům či negativním jevům, tj. zamezit vzniku problémů a vyhnout se tím nutnosti krizového řízení. Výsledek analýzy rizik je přehled identifikovaných rizik organizace, program seřazených rizik podle jejich významnosti, který slouží jako jeden z podkladů pro sestavování plánu interních auditů a plánu kontrol. Pro účely sestavování plánu interních auditů a plánu kontrol si útvar kontroly a útvar interního auditu vytváří vlastní mapu rizik organizace. Tyto mapy rizik neslouží a nemají sloužit pro účely řízení rizik organizace jejím vedením, ale pro účely plánování kontrol a interních auditů.
Zdroj:Metodika řízení rizik ve veřejné správě

Dokumenty
 • Mapa rizik ZZMV (dokument ve formátu .xlsx)
 • NAŘÍZENÍ ZZMV (závazná opatření pro snížení rizika korupčního chování a jednání u Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra)

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ZZMV zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k ZZMV, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
Uvedené zákony jsou na adrese http://www.portal.gov.cz

Newsletter ZZMV

 • vydává Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra od 02/2017
 • ISSN 2571-0346
 • forma elektronická
 • frekvence vydávání 1x za 14 dnů
 • Copyright © | všechna práva vyhrazena 
 • archiv 
Newsletter