ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12 - Kamýk

P. O. BOX 30
ID datové schránky: ir5khiz

Identifikační číslo organizace (IČ): 75154960

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ75154960  /nejsme plátci DPH

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti: číslo účtu: 4800881/0710 ČNB Praha 1

Zřizovatel: Ministerstvo vnitra České republiky

Základní účel a předmět činnosti

Ministerstvo vnitra, v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje s účinností od 1. ledna 2009 k plnění úkolů v rámci své působnosti organizační složku státu s názvem:

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Předmětem činnosti zdravotnického zařízení je především:

 • plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotních služeb pro příslušníky bezpečnostních sborů a zaměstnance resortu především formou pracovnělékařské služby a zdravotní péče zejména preventivní,
 • plnění úkolů v oblasti zdravotnického zabezpečení bezpečnostních a výcvikových akcí útvarů, kterým je poskytována pracovnělékařská služba, zabezpečení doprovodu oficiálních delegací a mezinárodních akcí konaných v České republice,
 • zdravotnická příprava a zdravotní výchova příslušníků bezpečnostních sborů,
 • zajišťování neodkladné péče,
 • zajišťování zdravotnického materiálu,
 • zabezpečování a provádění zdravotnických úkonů nesledujících léčebný účel ve prospěch bezpečnostních sborů,
 • zdravotní péče o příslušníky bezpečnostních sborů vysílaných k plnění úkolů v zahraničí,
 • zpracování a příprava podkladů pro služební orgán k problematice nemocenského pojištění příslušníků,
 • plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče žadatelům o udělení mezinárodní ochrany ve smyslu a v rozsahu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve smyslu a rozsahu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečuje poskytování ozdravné a lázeňské péče příslušníkům bezpečnostních sborů a zaměstnancům resortu v lázeňských domech Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra.

Statutární orgán

Statutárním orgánem Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra je ředitel:

Organizační struktura

* Dokument platný od 1.  4. 2022

Kontaktní spojení

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Lhotecká 559/7 - budova A1
143 01 Praha 12 - Kamýk

P.O. BOX 30
ID datové schránky: ir5hkiz
Kontaktní e-mail: spisovna@zzmv.cz

Kontaktní poštovní adresa

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Lhotecká 559/7 - budova A1
143 01 Praha 12 - Kamýk
Česká republika

P. O. BOX 30
ID datové schránky: ir5hkiz

ID datové schránky

Pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat. Tento způsob komunikace – prostřednictvím datových schránek – nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Orgánům veřejné moci a určitým skupinám právnických a podnikajících fyzických osob jsou datové schránky zřízeny automaticky ze zákona, všem ostatním na základě jejich žádosti.

Datovou schránku ZZMV najdete pod unikátním ID:
 • ir5hkiz

Adresa elektronické podatelny

Hlavní dokumenty ZZMV

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:
 • viz Rozpočet  /zdroj: MONITOR,  specializovaný informační portál Ministerstva financí České republiky

Žádost o informace a postup při vyřizování žádosti

Postup pro vyřizování stížností na poskytovatele zdravotních služeb – Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra. V dokumentu uvádíme informace, jak lze takovou stížnost podat. Vycházíme přitom ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Dokument:

Nejdůležitější právní předpisy, podle kterých ZZMV jedná a rozhoduje


Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ZZMV zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k ZZMV, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 65/2017 Sb., s účinností od 31. 5. 2017 o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
 • Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky -  na stránkách MVČR nebo na Portálu veřejné správy (Portál GOV). 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

Sazebník úhrad za poskytování informací v organizační složce státu Ministerstva vnitra najdete zde 

Výhradní licence

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra nemá a nespravuje žádné licence.

Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Podle § 18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím)  ukládá  povinným subjektům povinnost – zpracování výroční zprávy v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok (dále jen výroční zpráva). Zpráva se zpracovává za předcházející kalendářní rok a povinný subjekt ji musí zveřejnit do 1. března následujícího roku.

Archiv výročních zpráv: 

 • 2015 | dokument v PDF
 • 2016 | dokument v PDF
 • 2017 | dokument v PDF
 • 2018 | dokument v PDF
 • 2019 | dokument v PDF
 • 2020 | dokument v PDF
 • 2021 | dokument v PDF
 • 2022 | dokument v PDF
 • 2023 | dokument v PDF
Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV