Základní informace o ZZMV

Základní informace o ZZMV

Úplný oficiální název:

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Důvod a způsob založení, podmínky a principy, za kterých ZZMV provozuje svoji činnost:

 • ZZMV bylo zřízeno dle zákona č. 219/2000Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • ZZMV plní úkoly v rámci své působnosti organizační složky státu.
 • Souhlas se zřízením ZZMV, organizační složky státu, byl vydán Ministerstvem financí pod č.j. 19/51862/2008-191 dne 2. července 2008.

DokumentyZřizovací listina ZZMV + přílohy: 1 / 2 / 3 / 4 / 5

Popis organizační struktury

Ing. Miroslav Červenka - od 12. června 2019 jmenován ředitelem ZZMV  | profesní životopis | fotografie
dále viz Kontakty

Grafické schéma organizační struktury, ve fromátu PDF/A nebo JPG | * dokument platný od 1. 9. 2019

Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail:

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12 - Kamýk

P. O. BOX 30
ID datové schránky: ir5khiz
Kontaktní e-mail: spisovna@zzmv.cz
telefon: 974 827 651
fax: 974 827 201
více viz Kontakty

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti:
číslo účtu: 4800881/0710 ČNB Praha 1

Identifikační číslo organizace (IČ):
75154960

Daňové identifikační číslo (DIČ):
CZ75154960  /nejsme plátci DPH

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:
viz Rozpočet  /zdroj: MONITOR,  specializovaný informační portál Ministerstva financí České republiky

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
Kontaktní e-mail: spisovna@zzmv.cz
více viz Kontakty

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:
Kontaktní e-mail: spisovna@zzmv.cz
více viz Kontakty

Postup pro vyřizování stížností na poskytovatele zdravotních služeb – Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

V dokumentu uvádíme informace, jak lze takovou stížnost podat. Vycházíme přitom ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Dokument:

Řízení rizik, mapa rizik

Řízení rizik je soustavná činnost, jejímž cílem je omezit pravděpodobnost výskytu rizik nebo snížit jejich dopad. Účelem řízení rizik je předejít problémům či negativním jevům, tj. zamezit vzniku problémů a vyhnout se tím nutnosti krizového řízení. Výsledek analýzy rizik je přehled identifikovaných rizik organizace, program seřazených rizik podle jejich významnosti, který slouží jako jeden z podkladů pro sestavování plánu interních auditů a plánu kontrol. Pro účely sestavování plánu interních auditů a plánu kontrol si útvar kontroly a útvar interního auditu vytváří vlastní mapu rizik organizace. Tyto mapy rizik neslouží a nemají sloužit pro účely řízení rizik organizace jejím vedením, ale pro účely plánování kontrol a interních auditů.
Zdroj:Metodika řízení rizik ve veřejné správě

Dokumenty:

 • Mapa rizik ZZMV (dokument ve formátu .xlsx)
 • NAŘÍZENÍ ZZMV (závazná opatření pro snížení rizika korupčního chování a jednání u Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra)

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ZZMV zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k ZZMV, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
 
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Uvedené zákony jsou na adrese http://www.portal.gov.cz

Newsletter ZZMV

 • vydává Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra od 02/2017
 • ISSN 2571-0346
 • forma elektronická
 • frekvence vydávání 1x za 14 dnů
 • Copyright © | všechna práva vyhrazena 
 • archiv 
Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV