ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změna mimořádného opatření MZd ČR

Změna mimořádného opatření MZd ČR

Upozorňujeme na zásadní změnu, která vyplývá z nově upraveného Mimořádného patření Ministerstva zdravotnictví, č. j.: MZDR 42085/2021-3/MIN/KAN, ze dne 13. 12. 2021, a které vejde v účinnost dne 20. 12. 2021.

Týká se testování zaměstnanců antigenními testy. MZd ČR stanovuje změnu algoritmu takto (zjednodušeno):

  • Zaměstnanci, u nichž byl výsledek antigenního testu pozitivní, o výsledku bezodkladně informují svého nadřízeného/zaměstnavatele.
  • Vedoucí zaměstnanec/zaměstnavatel vystaví pro zaměstnance písemné potvrzení dle přílohy shora uvedeného mimořádného opatření. S tímto potvrzením se zaměstnanec dostaví na jakékoliv odběrové centrum, kde mu bude proveden PCR test.
  • Vzor písemného potvrzení jsme Vám z mimořádného opatření uložili na samostatný list.
  • PCR test už tedy při pozitivním ATG testu již neindikuje praktický lékař, tedy ani služební lékař ZZMV.
  • Podrobnosti, tedy celé znění mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví, vč. zdůvodnění, najdete zde.

 M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
 
S účinností ode dne 20. prosince 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021, č.j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 22. listopadu 2021, č.j. MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN, tak, že čl. VI až VIII znějí:
 
„VI.
 
1. Zaměstnancům, kteří si sami provedli nebo jim byl proveden test podle čl. I, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a pracoviště opustit. Doba od zjištění pozitivního výsledku testu provedeného podle čl. I do obdržení výsledku konfirmačního vyšetření podle čl. VII, po kterou nedochází k výkonu práce, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, a to po dobu, po kterou se nejedná o jinou důležitou překážku v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.
 
2. Osobám samostatně výdělečně činným, které si samy provedly nebo jim byl laickou osobou proveden test podle čl. III, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, opustit pracoviště.
 
VII.
 
Zaměstnavateli, jehož zaměstnanec si provedl nebo mu byl proveden test podle čl. I s pozitivním výsledkem, se nařizuje vystavit testovanému zaměstnanci písemné potvrzení o pozitivním výsledku testu na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze tohoto opatření. Toto potvrzení musí obsahovat následující údaje: datum provedení testu s pozitivním výsledkem, název nebo jméno zaměstnavatele, identifikační číslo osoby, jméno kontaktní osoby zaměstnavatele a její telefonní číslo, jméno a příjmení testovaného zaměstnance, jeho datum narození a číslo pojištěnce a podpis a razítko zaměstnavatele.
 
VIII.
 
1. Osobě, která si provedla nebo jíž byl proveden test podle čl. I s pozitivním výsledkem, se nařizuje podrobit se bez zbytečného odkladu konfirmačnímu RT-PCR testu na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 u poskytovatele zdravotních služeb, který provádí vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Jde-li o zaměstnance, je povinen předložit poskytovateli zdravotních služeb provádějícímu konfirmační RT-PCR test potvrzení zaměstnavatele podle čl. VII. Jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou, je povinna předložit poskytovateli zdravotních služeb provádějícímu konfirmační RT-PCR čestné prohlášení o tom, že si sama provedla nebo jí byl laickou osobou proveden test podle čl. III s pozitivním výsledkem; toto prohlášení musí obsahovat následující údaje: jméno a příjmení osoby, její datum narození, číslo pojištěnce, datum provedení testu s pozitivním výsledkem, identifikační číslo osoby, její telefonní číslo a její podpis.
 
2. Poskytovatel zdravotních služeb provádějící vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, kterému bylo předloženo potvrzení nebo čestné prohlášení podle bodu 1, je povinen osobě uvedené v bodu 1 bezodkladně vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu elektronické žádanky. V Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu elektronické žádanky je poskytovatel zdravotních služeb dále povinen vyznačit, že se jedná o konfirmační RT-PCR test po pozitivním výsledku rychlého antigenního testu (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) provedeného v rámci pravidelného preventivního testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných a uvést identifikační číslo zaměstnavatele této osoby nebo identifikační číslo osoby samostatně výdělečně činné.
 
3. Poskytovatel zdravotních služeb uvedený v bodu 2 je po vystavení žádanky podle bodu 2 povinen provést bezodkladně osobě vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen potvrzení nebo čestné prohlášení podle bodu 1 uchovávat pro účely kontroly po dobu 3 let.
 
4. Osobě, které byl proveden konfirmační RT-PCR test na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 s pozitivním výsledkem, se nařizuje uvědomit bezodkladně o výsledku tohoto testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud osoba nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinna kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu.“.

Zdroj | Ministerstvo zdravotnictví ČR

Přehled aktuálních zástupů ordinací Přihlásit k odběru newsletteru ZZMV VI. odborná konference ZZMV